Loading...
0 like 0 dislike
26 views

Hi, hết hạn bằng B2 thì mình có thể làm lại hay gia hạn vậy? Đang tìm địa chỉ tới để coi sao chứ đi đường thời buổi này mà giấy tơ không đủ thì căng lắm luôn á .

asked in Giáo dục by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Thường thì mình thấy có thể gia hạn được mà điều hình như còn cả phụ thuộc vào thời gian bị hết hạn nữa hay sao á, bạn thử hỏi bên này coi sao nè https://truongdaotaolaixehcm.com/gia-han-bang-lai-xe-bi-het-han-su-dung/

answered by (140 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 23 views
0 like 0 dislike
1 answer 29 views
0 like 0 dislike
1 answer 26 views
0 like 0 dislike
1 answer 18 views
0 like 0 dislike
1 answer 16 views
Loading...
...