Loading...
0 like 0 dislike
17 views

Em đang muốn học chuyên sâu hơn về thanh nhạc, không rõ học bên SEAMI có được hay không? Mọi người trong diễn đàn ai đã từng học ở đây rồi thấy lớp thanh nhạc chuyên sâu bên đó dạy có chất lượng không thế!
asked in Giáo dục by (140 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 36 views
0 like 0 dislike
1 answer 25 views
0 like 0 dislike
1 answer 125 views
0 like 0 dislike
1 answer 26 views
0 like 0 dislike
1 answer 74 views
74 views asked Oct 9, 2017 in Giáo dục by ducphuc (120 points)
Loading...
...