Loading...
0 like 0 dislike
30 views

Em đang muốn học chuyên sâu hơn về thanh nhạc, không rõ học bên SEAMI có được hay không? Mọi người trong diễn đàn ai đã từng học ở đây rồi thấy lớp thanh nhạc chuyên sâu bên đó dạy có chất lượng không thế!
asked in Giáo dục by (140 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 48 views
0 like 0 dislike
1 answer 40 views
0 like 0 dislike
1 answer 132 views
0 like 0 dislike
1 answer 28 views
0 like 0 dislike
1 answer 77 views
77 views asked Oct 9, 2017 in Giáo dục by ducphuc (120 points)
Loading...
...